Taha-Kan Tutar (Osmanlıca)

Taha-Kan Tutar (Osmanlıca)

‏لبلرڭلە ‏امرینە آمادەدر جانم بنم
آل دە بر بوسەیلە ئولدیر ‏هایدی جانانم بنم
‏لال اولور بردن ‏دیلیم بیلمم ‏نەدن گورسەم ‏سنی
گورمەسەم قالماز قرارم دیڭمز ‏افغانم بنم
# # # #
‏خستە گوڭلم چوق ‏زماندر افتراقندن خراب
اولمادم بر ‏لحظە راحت گچدی دورانم بنم
مبتلایم بر ‏امیدسز ‏گیزلی دردڭ ‏زهرنە
بو ‏سببدن هر گچن گون دوشدی درمانم بنم

####

‏یوق ‏تسلیدن ‏نصیبم ویرمەیڭ ‏زحمت بڭا
ایتمەیڭ بونجە ‏اذیت آز می هجرانم بنم
قان ‏طوتار ‏سن هر باقیشدە قصد ایدرسەڭ جانمە
‏یارەمی صار مرهم اول دە آقماسین قانم بنم
# # #
عارف ‏امرە هر ‏نە ایتسەڭ ‏راضیدر ‏فرماننە
‏صاحبمسڭ هم ‏افندیم هم دە ‏سلطانم بنم

Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir