Taha-Su Misali (Osmanlıca)

Taha-Su Misali (Osmanlıca)

گوزلرندن انجی ‏یاشلری دوكدڭ می هپ ‏امتڭ ‏ایچون
بر ‏طاملەڭە بیڭ ‏یاشم ‏فدا آغلادم بن دە ‏سنڭ ‏ایچون
# # #
‏یاندی ‏یاندی ‏طوتوشدی گوندم ‏صو مثالی ‏سوزلرڭ نردە
‏سنسز بر ‏ویرانەیە دوندم سویلە ‏شمدی اللرڭ نردە
‏شمدی نردە ‏سودا قوشلری او موتلو ‏مدینە آقشامی
‏شمدی نردە ‏سودا قوشلری او موتلو ‏مدینە آقشامی

###

‏یوزمی اوقشاسڭ ‏توزڭ آیاقلرینڭ ‏ایزی نردە
بن بر ‏غریب بلبلڭ اولدم بنم بیاض گلم ‏نرەدە
بن بر ‏غریب بلبلڭ اولدم ‏یا بنم بیاض گلم نردە
# # # #
‏یاندی ‏یاندی ‏طوتوشدی گوندم ‏صو مثالی ‏سوزلرڭ نردە
‏سنسز بر ‏ویرانەیە دوندم سویلە ‏شمدی اللرڭ نردە
‏شمدی نردە ‏سودا قوشلری او موتلو ‏مدینە آقشامی
‏شمدی نردە ‏سودا قوشلری او موتلو ‏مدینە . .

Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir